Заклад дошкільної освіти №1
селища Щирець, Львівська область

Адміністрація ЗДО №1 смт Щирець

Адміністрація комунального закладу

"Заклад дошкільної освіти № 1" Щирецької селищної ради

Директорка

Чабан  Ярослава Семенівна

Заслужений працівник освіти України, спеціаліст вищої категорії

Стаж роботи: 50 років

    У своїй діяльності завідувач керується Конституцією та законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами з охорони праці та протипожежної безпеки, а також Статутом закладу, колективним трудовим договором та цією посадовою інструкцією; дотримується положень Конвенції про права дитини. 

Основні напрями діяльності директора закладу.

 •   Організація навчально-виховної роботи.
 •  Забезпечення адміністративно-господарської діяльності.
 •  Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 Завдання та обов’язки.

 •  Забезпечувати виконання державних, регіональних та міських освітянських програм.
 •   Організовувати навчально-виховний процес у відповідності до вимог чинного законодавства про дошкільну освіту.
 •   Видавати в межах компетенції накази і розпорядження, контролювати їх виконання.
 •  Здійснювати загальне управління діяльністю закладу в усіх напрямах відповідно до його Статуту й законодавства України.
 •   Спільно з радою закладу визначати стратегію, мету й завдання розвитку.
 •  Забезпечувати дотримання виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, виконання Державної базової програми, здійснювати контроль за рівнем розвитку вихованців закладу відповідно до завдань дошкільної освіти.
 •  Вирішувати навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають у процесі функціонування закладу.
 •  Планувати, координувати і контролювати роботу педагогічних та інших працівників закладу (в межах чинного законодавства України).
 •  Створювати необхідні умови для перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, проходження ними атестації (не рідше одного разу на п’ять років).
 •  Удосконалювати методичне забезпечення освітнього процесу, сприяти діяльності педагогічних товариств і організацій, методичних об’єднань.
 •  Створювати умови для підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання, заохочувати їх творчий пошук та експериментальну діяльність.
 • 3атверджувати розклад занять, визначати обсяг педагогічного навантаження працівників закладу, затверджувати тарифікаційні списки і графіки відпусток ( за погодженням з виборним органом профспілок).
 •  Підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.
 •  Визначати спільно з виборним органом профорганізації порядок преміювання працівників закладу.
 •  Комплектувати групи вихованців закладу.
 •  3дійснювати захист прав дітей та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
 •  3абезпечувати затвердження статуту та державну реєстрацію закладу.
 • Створювати необхідні умови та контролювати організацію харчування і медичного обслуговування вихованців.
 •  Забезпечувати ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).
 •  Координувати в закладі діяльність громадських (в тому числі дитячих) організацій (об’єднань).
 •  Керувати діяльністю педагогічної ради закладу, сприяти діяльності піклувальної ради.
 •  Забезпечувати раціональне використання бюджетних асигнувань та коштів спеціального фонду.
 • Сприяти залученню додаткових джерел фінансування для зміцнення матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази; забезпечувати облік і збереження основних та оборотних фондів закладу.
 • Забезпечувати      ведення та зберігання документації відповідно до вимог нормативних документів.
 • Представляти заклад у державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, установах.
 • Своєчасно подавати встановлену статистичну звітність, а також необхідні відомості про навчально-виховну, адміністративно - господарську та іншу діяльність навчального закладу, дотримуватися термінів розгляду та виконання листів і наказів управління освіти.
 •  Проводити виховну роботу з дітьми на рівні сучасних вимог.
 •  Вживати заходів щодо удосконалення управління закладом, зміцнення трудової дисципліни.
 •  Керувати на правах оперативного управління майном, що є власністю закладу, забезпечувати його ефективне використання та збереження.
 • Дотримуватися етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога.
 • Укладати колективний договір з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом, додержуватися його умов та положень статуту.
 • 3атверджувати посадові інструкції працівників закладу з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
 • Надавати освітні послуги незалежно від мікрорайону проживання родини за умови дотримання статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту».
 •  Щорічно (до 31 серпня) звітуватися про підсумки роботи за навчальний рік перед педагогічною та батьківською гро.мадскістю.

 

 

Вихователь - методист

Мазур Ірина Романівна

спеціаліст вищої категорії

досвід роботи: 32 роки

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолого-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Робота методичного кабінету організовується згідно з вимогами Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів.

Метою роботи методичного кабінету є:

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності;
 • підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців, інших законних представників здобувачів освіти;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 • поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;
 • створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;
 • забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок тощо.

Діяльність методичного кабінету грунтується на таких принципах:

 • демократизму і гуманізму;
 • відкритості;
 • системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладу дошкільної освіти;
 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
 • безперервності професійного вдосконалення;
 • науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.

Старша медична сестра

Пікулицька Софія Каролівна

досвід роботи: 45 років

У своїй роботі керується:

 • Законодавством України.
 • Теоретичними основами гігієни та організації охорони здоров'я.
 • Організацією соціальної і медичної реабілітації хворих.
 • Теоретичними та організаційними основами санітарно-епідеміологічної служби.
 • Організацією санітарної освіти, гігієнічного виховання дітей, працівників, і пропаганди здорового способу життя.
 • Правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Старша медична сестра:

 • Забезпечує раціональну організацію праці педагогів та обслуговуючого персоналу.
 • Контролює: роботу педагогів та обслуговуючого персоналу.
 • Надає першу медичну допомогу хворим.
 • Контролює організацію харчування в ЗДО.
 • Проводить медико – педагогічний контроль в ЗДО

Завідуюча господарством

Кужель Віра Петрівна

досвід роботи: 32 роки

У своїй діяльності керується:

 • Законодавством України.
 • Правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 • Статутом і локальними правовими актами ЗДО (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями завідувача ЗДО, цією інструкцією).
 • Дотримується Конвенції про права дитини.

Завгосп дошкільного закладу:

керує господарською діяльністю ЗДО;

- забезпечує використання та збереження матеріальних цінностей, майна, меблів, інвентарю в порядку, встановленому законодавством;

- веде інвентарний облік майна, своєчасно складає звітність;

- організує роботу та контроль за роботою обслуговуючого персоналу, проводе інструктаж з питань охорони праці, протипожежної безпеки, цивільної оборони;

- здійснює поточний контроль за технічним та санітарно-гігієнічним станом приміщень та інших споруд, території відповідно до вимог, норм і правил безпеки життєдіяльності;

- контролює витрати електроенергії, води, тепла, миючих засобів;

- організує ремонт приміщень, дитячих ігрових споруд, майданчиків, меблів, інвентарю тощо;

- відповідає за протипожежну безпеку, стежить за справністю засобів пожежегасіння;

- виконує роботу з благоустрою, озеленення і контролює прибирання території ЗДО;

- організує проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлення пристроїв в приміщенні ЗДО;

- складає договори на ремонт обладнання системи опалення, освітлення, водопостачання, слідкує за їх виконанням;

- забезпечує дотримання вимог охорони праці, бере участь у розробці інструкцій з охорони праці та інструктажів з даного питання.


 

 

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА В САДОК!

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

 

 

Логін: *

Пароль: *